(x + 1)/(2x – 2) + (x ^ 2 + 3)/(2 – 2x ^ 2) Thực hiện phep tinh

(x + 1)/(2x – 2) + (x ^ 2 + 3)/(2 – 2x ^ 2)
Thực hiện phep tinhViết một bình luận

Câu hỏi mới