`(x-1)/2020-(x-2)/2019+(x-3)/2018=0`

`(x-1)/2020-(x-2)/2019+(x-3)/2018=0`Viết một bình luận

Câu hỏi mới