(a+b)^3+(a-b)^3-2a^3 (x+y)^2-(x-y)^2 9^8.2^8-(18^4-1).(18^4+1)

(a+b)^3+(a-b)^3-2a^3
(x+y)^2-(x-y)^2
9^8.2^8-(18^4-1).(18^4+1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới