Cho ΔABC vuông tại A. AB = 15cm, AC = 20 cm. Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B, tia Ax cắt tia By tại D a) Chứn

Cho ΔABC vuông tại A. AB = 15cm, AC = 20 cm. Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B, tia Ax cắt tia By tại D
a) Chứng minh ΔABC đồng dạng với ΔDAB
b) Tính BC, DA, DB
c) AB cắt CD tại I. Tính diện tích ΔBIC

1 bình luận về “Cho ΔABC vuông tại A. AB = 15cm, AC = 20 cm. Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B, tia Ax cắt tia By tại D a) Chứn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có: BC // Ax ; BC ⊥ By
  => Ax ⊥ By (quan hệ từ vuông góc đến song song)
  => \hat{ADB} = 90^@
  Có: \hat{BCA} + \hat{ABC} = 90^@
        \hat{ABD} + \hat{ABC} = 90^@
  => \hat{BCA} = \hat{ABD}
  Xét ΔABC và ΔDAB, có:
  \hat{BAC} = \hat{ADB} (=90^@)
  \hat{BCA} = \hat{ABD} (cmt)
  => ΔABC $\backsim$ ΔDAB (g.g)
   b) Xét ΔABC vuông tại \hat{A} có:
  AB^2 + AC^2 = BC^2 (định lí Py – ta – go)
  => BC^2 = 15^2 + 20^2
  => BC^2 = 625
  => BC = 25 (cm)
  Vì ΔABC $\backsim$ ΔDAB (cmt)
  => (AB)/(DA) = (BC)/(AB) = (AC)/(DB) (cạnh tỉ lệ tương ứng)
  => 15/DA = 25/15 = 20/DB
  => DA = (15 . 15)/25 = 9  ;  DB = (20 . 15)/25 = 12
   c) Vì AD // BC (gt)
  => (AD)/(BC) = (IA)/(IB) (hệ quả Ta-lét)
  => 9/25 = (IA)/(AB – IA)
  => 9/25 = (IA)/(15 – IA)
  => 25IA = 135 – 9IA
  => 25IA + 9IA = 135
  => 34IA = 135
  => IA = 135/34 (cm)
  Ta có: S_(ΔABC) = 1/2 . AB . AC = 1/2 . 15 . 20 = 150 (cm^2)
  S_(ΔAIC) = 1/2 . IA . AC = 1/2 . 135/34 . 20 = 675/17 (cm^2)
  => S_(ΔBIC) = S_(ΔABC) – S_(ΔAIC) = 150 – 675/17 = 1875/17 (cm^2)

  cho-abc-vuong-tai-a-ab-15cm-ac-20-cm-ve-tia-a-bc-va-tia-by-vuong-goc-voi-bc-tai-b-tia-a-cat-tia

  Trả lời

Viết một bình luận