Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có góc C bằng 30 độ và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC). Chứng minh rằng trong tam giá

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có góc C bằng 30 độ và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC). Chứng minh rằng trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30° bằng một nửa cạnh huyền (bằng tính chất của đường phân giác).

1 bình luận về “Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có góc C bằng 30 độ và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC). Chứng minh rằng trong tam giá”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  $$\angle ABD = \angle CBD$$
  $$\frac{AD}{CD} = \frac{AB}{CB} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$
  Mà $ABC$ là tam giác vuông tại $A$ nên:
  $$\frac{AB}{AC} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$
  $$AB = \frac{1}{2}AC$$
  Từ đó:
  $$\frac{CD}{AD} = \frac{AB}{CB} = \frac{1}{2}$$
  $$CD = \frac{1}{2}AD$$
  Kết hợp với $AB = \frac{1}{2}AC$ được yêu cầu chứng minh, ta có:
  $$BC = AC\cdot\sin 30^\circ + AC\cdot\cos 30^\circ = \frac{3}{2}AC$$

  $$BD = BC\cdot\frac{CD}{AC} = \frac{3}{4}AC$$
  Ta thấy rằng $BD$ chính là cạnh đối diện với góc $30^\circ$, và đúng là $BD$ bằng một nửa cạnh huyền của tam giác vuông $ABC$. Do đó, đpcm.
  #Pô

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới