Cho x>y>0 và 12( x^2+y^2)=25xy. Tính giá trị của biểu thức A= x-y/x+y

Cho x>y>0 và 12( x^2+y^2)=25xy. Tính giá trị của biểu thức A= x-y/x+y

1 bình luận về “Cho x>y>0 và 12( x^2+y^2)=25xy. Tính giá trị của biểu thức A= x-y/x+y”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  12(x^2+y^2)=25xy
  =>12x^2+12y^2-25xy=0
  =>12x^2-9xy-16xy+12y^2=0
  =>3x(4x-3y)-4y(4x-3y)=0
  =>(4x-3y)(3x-4y)=0
  Mà: x>y>0=>4x>4y>0=>4x>3y>0=>4x-3y>0
  =>3x-4y=0
  =>3x=4y
  =>x=4/3y
  Thay x=4/3y vào A có:
  A=(4/3y-y)/(4/3y+y)=(1/3y)/(7/3y)=1/7
  Vậy A=1/7

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới