Chứng minh $n^3+3n^2+14n+18$ là bội của $6$.

Chứng minh $n^3+3n^2+14n+18$ là bội của $6$.Viết một bình luận

Câu hỏi mới