Ét o étt Trên đường chéo AC của hình bình hành ABCD lấy điểm I. Qua I kẻ 2 đường thẳng bất kỳ sao cho đường thứ nhất cắt AB,

Ét o étt
Trên đường chéo AC của hình bình hành ABCD lấy điểm I. Qua I kẻ 2 đường thẳng bất kỳ sao cho đường thứ nhất cắt AB, CD tại E và F, đường thứ hai cắt AD, BC ở G và H.
Chứng minh rằng GE // HF.Viết một bình luận

Câu hỏi mới