giải bpt và biểu diễn tập nghiệm trên trục số a. (x+4)(5x-1) < 5x^2 + 16x + 2 b. 3(x-2)(x+2) lớn hơn hoặc = 3x^2 + x

giải bpt và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a. (x+4)(5x-1) < 5x^2 + 16x + 2
b. 3(x-2)(x+2) lớn hơn hoặc = 3x^2 + x

1 bình luận về “giải bpt và biểu diễn tập nghiệm trên trục số a. (x+4)(5x-1) < 5x^2 + 16x + 2 b. 3(x-2)(x+2) lớn hơn hoặc = 3x^2 + x”

 1. $\text{Lời giải : }$
  $ a / ( x + 4 ) ( 5x – 1 )< $ $5x^{2}$ $ + 16x + 2 $ 
  ⇔ $5x^{2}$ + $ 20x – x – 4 $ < $5x^{2}$ $ + 16x + 2 $ 
  ⇔ $5x^{2}$ – $5x^{2}$ $ + 20x – x – 16x $ < $ 4 + 2 $ 
  ⇔ $ 3x < 6 $ 
  ⇔ $ x < 2 $ 
  $\text{Vậy bất phương trình có tập nghiệm }$
  là S = { x / x < 2 } 
  $ b / 3 ( x – 2 ) ( x + 2 )$ ≥ $3x^{2}$ + $ x $ 
  ⇔ $ 3 $ ( $x^{2}$ – 4 )  ≥ $3x^{2}$ + $ x $ 
  ⇔ $3x^{2}$ – $ 12 $  ≥ $3x^{2}$ + $ x $ 
  ⇔ $3x^{2}$ – $3x^{2}$ – $x $  ≥ $ 12 $ 
  ⇔ $ – x $ ≥ 12 ⇔ $ x $ ≤ $ – 12 $ 
  $\text{Vậy bất phương trình có tập nghiệm }$
  $\text{là : S = { x / x ≤ -12 } }$
   

  giai-bpt-va-bieu-dien-tap-nghiem-tren-truc-so-a-4-5-1-lt-5-2-16-2-b-3-2-2-lon-hon-hoac-3-2

  Trả lời

Viết một bình luận