Giải các phương trình sau: a) x³ – 7x² + 10x = 0 b) 3x² – 4x – 4 = 0 c) ( x² + x )² + ( x² + x ) – 12 = 0

Giải các phương trình sau:
a) x³ – 7x² + 10x = 0
b) 3x² – 4x – 4 = 0
c) ( x² + x )² + ( x² + x ) – 12 = 0



Viết một bình luận

Câu hỏi mới