Giải các pt sau: a) `3x` `+` `15` `=` `x` `-` `(x + 6)`

Giải các pt sau:
a) `3x` `+` `15` `=` `x` `-` `(x + 6)`

2 bình luận về “Giải các pt sau: a) `3x` `+` `15` `=` `x` `-` `(x + 6)`”

Viết một bình luận