Giải giúp mình phương trình này với ạ 3 – 4x( 25 – 2x ) = 3x^2 + x – 300 khong giải bằng cách bấm phương trình bậc 2 trên máy

Giải giúp mình phương trình này với ạ
3 – 4x( 25 – 2x ) = 3x^2 + x – 300
khong giải bằng cách bấm phương trình bậc 2 trên máy tính cầm tay nhen các fen:3Viết một bình luận

Câu hỏi mới