giải phương trình $x^{4}$ – 2$x^{2}$ – 3x – 2 = 0

giải phương trình
$x^{4}$ – 2$x^{2}$ – 3x – 2 = 0

2 bình luận về “giải phương trình $x^{4}$ – 2$x^{2}$ – 3x – 2 = 0”

 1. x^4-2x^2-3x-2=0
  $\Leftrightarrow$(x-2)(x+1)(x^2+x+1)=0
  $\Leftrightarrow$\(\left[ \begin{array}{l}x-2=0\\ x+1=0 \\x^2+x-1 =0\end{array} \right.\) 
  $\Leftrightarrow$ \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1\\(x-\dfrac{1}{2})^2=-\dfrac{3}{4} (KTM)\end{array} \right.\) 
   KL: Vậy….

  Trả lời
 2. $x^4-2x^2-3x-2=0$
  ⇔$(x^4+x^3)-(x^3+x^2)-(x^2+x)-(2x-2)=0$
  ⇔$(x^3-x^2-x-2)(x+1)=0$
  ⇔$[(x^3-2x^2)+(x^2-2x)+(x-2)](x+1)=0$
  ⇔$(x^2+x+1)(x-2)(x+1)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{1}x-2=0\\x+1=0\\x^2+x+1=0\end{array} \right.\) ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1\\(x-\frac{1}{2})^2=-\frac{3}{4}(Vô lý)\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm $S=${$-1;2$}
   

  Trả lời

Viết một bình luận