Giai pt : (x – 4)/(x – 1) + (x + 4)/(x + 1) = 2

Giai pt : (x – 4)/(x – 1) + (x + 4)/(x + 1) = 2

2 bình luận về “Giai pt : (x – 4)/(x – 1) + (x + 4)/(x + 1) = 2”

 1. (x – 4)/(x – 1) + (x + 4)/(x + 1) = 2 (ĐKXĐ : x $\ne$ $\pm$ 1)
  ⇔ ((x – 4)(x + 1) + (x + 4)(x – 1))/((x – 1)(x + 1)) = 2
  ⇔ (x^2 – 3x – 4 + x^2 + 3x – 4)/((x – 1)(x + 1)) = 2
  ⇔  (2x^2 – 8)/((x – 1)(x + 1)) = 2
  ⇔ 2x^2 – 8 = 2(x^2 – 1)
  ⇔ 2x^2 – 8 = 2x^2 – 2
  ⇔ -8 = -2 (vô lí)
  Vậy phương trình vô nghiệm

  Trả lời
 2. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  \frac{x-4}{x-1}+\frac{x+4}{x+1}=2
  ĐK: x≠1,x≠-1
  ⇔\frac{(x-4)(x+1)}{(x-1)(x+1)}+\frac{(x+4)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=2
  ⇔\frac{(x-4)(x+1)+(x+4)(x-1)}{(x-1)(x+1)}=2
  ⇔\frac{x^2+x-4x-4+x^2-x+4x-4}{x^2-1}=2
  ⇔\frac{2x^2-8}{x^2-1}=2
  ⇔2x^2-8=2(x^2-1)
  ⇔2x^2-8=2x^2-2
  ⇔2x^2-8-2x^2+2=0
  ⇔-6=0 (Vô lý)
  ⇒S=

  Trả lời

Viết một bình luận