Một nhà sách niêm yết giá bán vở là 12000 đồng / 1 quyển, giá máy tính cầm tay là 400000 đồng / 1 cái. Vào ngày khai trương,

Một nhà sách niêm yết giá bán vở là 12000 đồng / 1 quyển, giá máy tính cầm tay là 400000 đồng / 1 cái. Vào ngày khai trương, nhà sách khuyến mãi giảm 2000 đồng/ 1 quyển vở, giảm giá 10% cho một máy tính. Bạn Mai đến nhà sách trên trong dịp khuyến mãi này để mua 10 quyển vở và một máy tính cầm tay. Hỏi bạn Mai phải trả bao nhiêu tiền ?

2 bình luận về “Một nhà sách niêm yết giá bán vở là 12000 đồng / 1 quyển, giá máy tính cầm tay là 400000 đồng / 1 cái. Vào ngày khai trương,”

 1. Xin hay nhất ạ 
  Giá ban đầu của 1 quyển vở là 12000 đồng, giảm giá 2000 đồng/1 quyển nên giá sau khi giảm giá là 12000 – 2000 = 10000 đồng/1 quyển.
  Giá ban đầu của 1 cái máy tính cầm tay là 400000 đồng, giảm giá 10% nên giá sau khi giảm giá là 400000 – (10/100)*400000 = 360000 đồng/1 cái.
  Vậy, để mua 10 quyển vở và 1 cái máy tính cầm tay, bạn Mai phải trả:
  • Giá tiền của 10 quyển vở: 10 x 10000 = 100000 đồng
  • Giá tiền của 1 cái máy tính cầm tay: 360000 đồng
  Tổng số tiền bạn Mai phải trả là: 100000 + 360000 = 460000 đồng.

  Trả lời
 2. Số tiền bạn Mai phải trả để mua 10 quyển vở trong dịp khuyến mãi này là :
   10 x ( 12 000 – 2 000 )= 100 000 ( đồng )
  Số tiền bạn Mai phải trả để mua một máy tính cầm tay trong dịp khuyến mãi này là :
  400 000 – ( 400 000 x 10 % ) = 360 000 ( đồng )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới