Cho 2 đa thức:M=3x³-2x²+x-a và N=x-1 (với aR). Thực hiện phép chia M cho N rồi tìm a để M chia hết cho N.

Cho 2 đa thức:M=3x³-2x²+x-a và N=x-1 (với aR).

Thực hiện phép chia M cho N rồi tìm a để M chia hết cho N.

2 bình luận về “Cho 2 đa thức:M=3x³-2x²+x-a và N=x-1 (với aR). Thực hiện phép chia M cho N rồi tìm a để M chia hết cho N.”

 1. 3x³ – 2x² + x – a | x – 1
  3x³ – 3x²             | 3x² +x + 2
             x² + x – a  
             x² – x        
                  2x – a  
                  2x – 2  
                     -a+2
  Để M \vdots N thì
  -a+2=0
  ⇒-a=-2
  ⇒a=2
  Vậy a=2 thì M \vdots N

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới