Cho biểu thức : A=(1/x+1-x/x-1):x²+1/2x+2 a.Tìm điều kiện của x để giá trị của A được xác định B

Cho biểu thức :

A=(1/x+1-x/x-1):x²+1/2x+2

a.Tìm điều kiện của x để giá trị của A được xác định

B. Rút gọn A

c. Tính giá trị của A tại x = 3

a. Tìm x Z để A có giá trị nguyên

1 bình luận về “Cho biểu thức : A=(1/x+1-x/x-1):x²+1/2x+2 a.Tìm điều kiện của x để giá trị của A được xác định B”

 1. a, Để A được xác định:
          {(x+1 ne 0),(x-1 ne 0),( 2x+2 ne 0):}
  => {(x ne -1),(x ne 1),(2(x+1) ne 0):}
  Vậy x ne pm 1 thì A được xác định
  b, A=(1/(x+1)-x/(x-1)):(x^2+1)/(2x+2)
  = ((1(x-1))/((x+1)(x-1))-(x(x+1))/((x-1)(x+1))):(x^2+1)/(2(x+1))
  = ((x-1)/((x+1)(x-1))-(x^2+x)/((x+1)(x-1))):(x^2+1)/(2(x+1))
  = ((x-1-x^2-x)/((x-1)(x+1))):(x^2+1)/(2(x+1))
  = (-x^2-1)/((x-1)(x+1)) . (2(x+1))/(x^2+1)
  = -(x^2+1)/((x-1)(x+1)) . (2(x+1))/(x^2+1)
  = (-2)/(x-1)
  c, Thay x=3 ( TMĐK) vào A ta có:
  A=(-2)/(3-1)=(-2)/2=-1
  Vậy A=-1 khi x=3
  d, Để x nguyên thì -2/(x-1) nguyên
  => x-1 in Ư(2)
  => x-1 in {-1;1;-2;2}
  => x in {0;2;-1;3}
  Nhưng theo điều kiện x ne -1
  => x in {0;2;3}
  Vậy x in {0;2;3} thì A nguyên
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới