Giải phương trình sau: 1) 3x-15=2x.(x-5) 2) xᒾ -x =0 3) xᒾ – 2x=0

Giải phương trình sau:

1) 3x-15=2x.(x-5)

2) xᒾ -x =0

3) xᒾ – 2x=0

2 bình luận về “Giải phương trình sau: 1) 3x-15=2x.(x-5) 2) xᒾ -x =0 3) xᒾ – 2x=0”

 1. 1) 3x – 15 = 2x (x – 5)
  <=> 3(x – 5) = 2x(x – 5)
  <=> 3(x – 5) – 2x(x – 5) = 0
  <=> (x – 5)(3 – 2x) = 0
  <=> x – 5 = 0 hoặc 3 – 2x = 0
  1) x – 5 = 0
  <=> x = 5
  2) 3 – 2x = 0
  <=> 2x = 3
  <=> x = 3/2
  Vậy S = {5; 3/2}
  ———–
  2) x^2 – x = 0
  <=> x(x – 1) = 0
  <=> x = 0 hoặc x – 1 = 0 <=> x = 1
  Vậy S = {0; 1}
  ——-
  3) x^2 – 2x = 0
  <=> x(x – 2) = 0
  <=> x = 0 hoặc x – 2 = 0 <=> x = 2
  Vậy S = {0; 2}

  Trả lời
 2. 1, 3x – 15 = 2x(x – 5)
  <=>3 (x – 5) – 2x(x – 5) = 0
  <=> (x -5)(3 – 2x) = 0
  <=> x – 5 =0 hoặc 3 – 2x = 0
  <=> x= 5 hoặc x = 3/2
  Vậy S = {5,3/2} là tập nghiệm của pt
  2, x^2 – x = 0
  <=> x(x – 1) = 0
  <=> x = 0 hoặc x – 1 = 0
  <=> x = 0 hoặc x =1
  Vậy S = {0,1} là tập nghiệm của pt
  3, x^2 – 2x = 0
  <=> x(x – 2) = 0
  <=> x = 0 hoặc x – 2=  0
  <=> x =0 hoặc x =2
  Vậy S = {0,2} là tập nghiệm của pt
  $#nhuy1382006$

  Trả lời

Viết một bình luận