Quy đồng mẫu `(4x-3)/(3x+6 ); (3x-1)/(x^2-4)`

Quy đồng mẫu `(4x-3)/(3x+6 ); (3x-1)/(x^2-4)`

1 bình luận về “Quy đồng mẫu `(4x-3)/(3x+6 ); (3x-1)/(x^2-4)`”

 1. 3x+6=3(x+2)
  x^2-4=(x-2)(x+2)
  MTC: 3(x-2)(x+2)
  (4x-3)/(3x+6)=((4x-3)(x-2))/(3(x-2)(x+2))=(4x^2-11x+6)/(3(x-2)(x+2))
  (3x-1)/(x^2-4)=((3x-1)*3)/(3(x-2)(x+2))=(9x-3)/(3(x-2)(x+2))
  Bạn có thể tham khảo~!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới