Ta có `M={-4x}/{2x-1}` Để `M` nhận giá trị nguyên thì giá trị `x` bằng bao nhiêu

Ta có `M={-4x}/{2x-1}`
Để `M` nhận giá trị nguyên thì giá trị `x` bằng bao nhiêu

2 bình luận về “Ta có `M={-4x}/{2x-1}` Để `M` nhận giá trị nguyên thì giá trị `x` bằng bao nhiêu”

 1. $\text{M = $\frac{- 4x}{2x – 1}$}$
  $\text{ĐKXĐ : x \ne $\frac{1}{2}$}$
  $\text{Để M nhận giá trị nguyên thì M ∈ Ư(-4) = {± 1; ± 2: ± 4}}$
  $\text{Lập bảng ta được:}$
  $\text{x – 1 ⇔ x ∈ {-5; -3; -2; 0; 1; 3}}$
  $\text{Vậy: Với x ∈ {-5; -3; -2; 1; 1; 3} thì M nhận giá trị nguyên.}$ 
  $\textit{andychuongpham}$

  Trả lời
 2. Ta có: M = (-4x)/(2x – 1) (x $\neq$ 1/2)
  Để M nguyên:
  ⇔ (-4x) $\vdots$ (2x – 1)
  hay (2x – 1) ∈ $Ư_{4}$ 
  mà $Ư_{4}$ = {±1; ±2; ±4)
  Lập bảng:
  2x – 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 4 | -4
    x      | 1 |  0  | 3/2 | -1/2 | 5/2 | -3/2
           (TM)(TM)(TM)(TM)(TM)(TM)
  Vậy x  ∈ {1; 0; 3/2; -1/2; 5/2; -3/2} là giá trị cần tìm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới