tìm giá trị lớn nhất của biểu thức `A=-x^{2}+3x-9`

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức `A=-x^{2}+3x-9`Viết một bình luận