Tìm giá trị lớn nhất của đa thức `A=` `-x^{2}+3x-9`

Tìm giá trị lớn nhất của đa thức `A=` `-x^{2}+3x-9`Viết một bình luận