Tìm giá trị lớn nhất của đa thức `A=` `-x^{2}+3x-9`

Tìm giá trị lớn nhất của đa thức `A=` `-x^{2}+3x-9`

2 bình luận về “Tìm giá trị lớn nhất của đa thức `A=` `-x^{2}+3x-9`”

 1. -x^2+3x-9
  =-(x^2-3x+9)
  =-(x^2-3x+9/4)+27/4
  =-(x-3/2)^2+27/4
  ta có :
  (x-3/2)^2 $\ge$ 0 $\forall$ x
  =>-(x-3/2)^2 $\le$ 0 $\forall$ x
  =>-(x-3/2)^2 + 27/4 $\le$ 27/4 $\forall$ x
  =>Amax khi -(x-3/2)^2=0
  <=>-(x-3/2)=0
  <=>-x+3/2=0
  <=>-x=-3/2
  <=>x=3/2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới