Tìm GTNN và của biểu thức A=x^2-4x-12. B=-x^2-20x+5.

Tìm GTNN và của biểu thức
A=x^2-4x-12.
B=-x^2-20x+5.Viết một bình luận