Tính giá trị các biểu thức sau: A = 5x(x^2 – 3) + x^2(7 – 5x) – 7x^2 với x = – 5

Tính giá trị các biểu thức sau:
A = 5x(x^2 – 3) + x^2(7 – 5x) – 7x^2 với x = – 5

2 bình luận về “Tính giá trị các biểu thức sau: A = 5x(x^2 – 3) + x^2(7 – 5x) – 7x^2 với x = – 5”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  A = 5x(x^2 – 3) + x^2 (7-5x) – 7x^2
  A = 5x^2 – 15x + 7x^2 – 5x^2 – 7x^2
  A = 5x^2 – 5x^2 +7x^2 – 7x^2 – 15x
  A=-15x
  Tại x=-5 thì biểu thức có giá trị bằng : 
  A = (-15) . (-5) = 75

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới