Tính giá trị của biểu thức C= x^2+2022x-y^2+2022y biết x-y= -2022

Tính giá trị của biểu thức C= x^2+2022x-y^2+2022y biết x-y= -2022

2 bình luận về “Tính giá trị của biểu thức C= x^2+2022x-y^2+2022y biết x-y= -2022”

 1. Ta có: x – y = -2022 ⇒ x – y + 2022 = 0
  Ta có: A = x^2+2022x-y^2+2022y
  ⇒ A = (x^2 – y^2) + (2022x + 2022y)
  ⇒ A = (x – y) (x +y) + 2022 (x+y)
  ⇒ A = (x – y + 2022) (x + y)
  mà x – y + 2022 = 0
  ⇒ A = 0 . (x + y)
  ⇒ A = 0

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   C = x^2 + 2022x – y^2 + 2022y
  = (x^2 -y^2) + (2022x+2022y)
  = (x-y)(x+y)+2022(x+y)
  = -2022(x+y) +2022(x+y) vì (x-y = -2022)
  = 2022(-x-y +x+y)
  = 2022.0
  =0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới