1. Cho ptrình: x^2 -2(m+4)x +m^2 -8 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 mà x1^2 +x2^2 -x1x2 =121

1. Cho ptrình: x^2 -2(m+4)x +m^2 -8
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 mà x1^2 +x2^2 -x1x2 =121Viết một bình luận

Câu hỏi mới