`1` mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là `160m` và diện tích là `1500m^2`. tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

`1` mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là `160m` và diện tích là `1500m^2`. tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

1 bình luận về “`1` mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là `160m` và diện tích là `1500m^2`. tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chiều rộng là a
        => chiều dài là 160:2-a=80-a(m)
  Ta có :
        a.(80-a)=1500
       80a- a^2=1500
         Ta thấy a>10 vì a=18 thì 80.18=1440 (loại)
                     a<80 vì a = 80 thì 80a=a^2 và hiều bằng 0 (loại)
        Vì 80a 10
           150010
   => a^2 10
   => a10
  => a∈{20,30,40,50,60,70}
  => 80a-a^2∈{1200,1500,1600,1500,1200,500}
  Chỉ có a=30 và 50 thì 80a-a^2=1500. Mà chiều rông jbes hơn chiều dài
  => chiều rộng =30m , chiều dài =50m

  Trả lời

Viết một bình luận