`(2x+1)^2 + (x-3)^2 = 10` Giúp ah

`(2x+1)^2 + (x-3)^2 = 10`
Giúp ahViết một bình luận

Câu hỏi mới