Cho hệ $\left \{ {{2mx-3y=2m-1} \atop {4x-(m+5)y=2}} \right.$ a) Giải hệ khi $\text{m=2}$ bằng hai phương pháp: thế và cộng

Cho hệ $\left \{ {{2mx-3y=2m-1} \atop {4x-(m+5)y=2}} \right.$
a) Giải hệ khi $\text{m=2}$ bằng hai phương pháp: thế và cộng đại số.
b) Tìm $\text{m}$ để hệ có nghiệm duy nhất $\text{($x_{0}$;$y_{0}$)}$.
c) Khi hệ có nghiệm duy nhất $\text{($x_{0}$;$y_{0}$)}$. Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào $\text{m}$.

1 bình luận về “Cho hệ $\left \{ {{2mx-3y=2m-1} \atop {4x-(m+5)y=2}} \right.$ a) Giải hệ khi $\text{m=2}$ bằng hai phương pháp: thế và cộng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới