Cho hệ `PT` `{(3x-my=-9),(mx+2y=16):}`.Tìm `m` thuộc `Z` để hệ có nghiệm `(x;y)` sao cho `M(x;y)` trong góc phần tư thứ `II`

Cho hệ `PT` `{(3x-my=-9),(mx+2y=16):}`.Tìm `m` thuộc `Z` để hệ có nghiệm `(x;y)` sao cho `M(x;y)` trong góc phần tư thứ `II`Viết một bình luận

Câu hỏi mới