Cho phương trình: x ^ 2 – 2(m – 1) * x + 2m – 7 = 0 (với m là tham số) (1) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phâ

Cho phương trình: x ^ 2 – 2(m – 1) * x + 2m – 7 = 0 (với m là tham số) (1)
Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .Viết một bình luận