Hai thợ cùng đào một mương thì sau 2 giờ 55 phút thì xong việc nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc nhanh hơn đ

Hai thợ cùng đào một mương thì sau 2 giờ 55 phút thì xong việc nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc nhanh hơn đội 2 là 2 giờ Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu giờ thì xong công việcViết một bình luận

Câu hỏi mới