Hai vòi nước cùng chảy vào bể ko có nước trong 6 giờ đầy bể . Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ vòi 2 chảy trong 3 giờ thì

Hai vòi nước cùng chảy vào bể ko có nước trong 6 giờ đầy bể . Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ vòi 2 chảy trong 3 giờ thì được 2/5 bể . Hỏi mỗi vòi chảy riêng sau bao lâu đầy bể
Viết một bình luận