Phương trình mx2 -2x +1 =0 có hai nghiệm phân biệt khi nào

Phương trình mx2 -2x +1 =0 có hai nghiệm phân biệt khi nào

2 bình luận về “Phương trình mx2 -2x +1 =0 có hai nghiệm phân biệt khi nào”

 1. mx^2 – 2x + 1 = 0 (1)
  Để phương trình mx^2 – 2x + 1 = 0 là phương trình bậc hai một ẩn
  => Thay m=0 vào phương trình , ta được : 
  0x^2 – 2x + 1 = 0
  => 0 – 2x + 1 = 0
  => -2x = -1
  => x =  $\dfrac{1}{2}$
  => Phương trình ( 1 ) trở thành phương trình bậc nhất một ẩn
  => Để phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn 
  => m $\ne$ 0
  ( a= m , b = -2 , c = 1 )
  $\Delta$ = b^2 – 4ac
  => $\Delta$ = (-2)^2 -4.m.1
  => $\Delta$ = 4 – 4m
  Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì $\Delta$ > 0
  => 4 – 4m > 0
  => -4m> -4
  => m<1
  Vậy để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì m<1 , m $\ne$ 0

  Trả lời
 2. mx^2 – 2x + 1 = 0 (1)
  +) Với m=0 thay vào phương trình (1) ta được:
  0. x^2 – 2x + 1 = 0
  <=> -2x = -1
  <=> x = 1/2 (Phương trình chỉ có một nghiệm duy nhất -> Loại.)
  +) Với m\ne0 => Phương trình (1) là phương trình bậc 2.
  Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt
  <=> Δ’ > 0
  <=> (-1)^2 – m . 1 > 0
  <=> 1 – m > 0
  <=> m < 1
  Vậy với m<1 và m\ne 0 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

  Trả lời

Viết một bình luận