Câu 8. Thông điệp nào trong văn bản câu chuyện về Thần núi Tản Viên trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? Vì sao? Câu

Câu 8. Thông điệp nào trong văn bản câu chuyện về Thần núi Tản Viên trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? Vì sao?

Câu 9. Qua nhân vật Kỳ Mạng, bạn có suy nghĩ gì về những phẩm chất cần có của con người

trong cuộc sống hiện nay?

Câu 10. Viết từ 3-5 câu nêu vai trò của 01 chi tiết kì ảo xuất hiện trong văn bản câu chuyện về thần núi Tản Viên ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới