Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. “Huống gì thành Đại La, kinh độ cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trờ

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. “Huống gì thành Đại La, kinh độ cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thể rồng cuộn hỗ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khôn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chi nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yêu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế đời.”
Chỉ ra một phép liên kết trong đoạn

1 bình luận về “Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. “Huống gì thành Đại La, kinh độ cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trờ”

  1. “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất;được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.”
    – Phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên là : phép thế “thành Đại La”, kinh đô cũ của Cao Vương” – “nơi” – “chốn tụ hội” – “nơi kinh đô bậc nhất”
    ——————————————————
    (* Phép thế là phép liên kết nhằm thay thế từ ngữ này bằng những từ ngữ khác nhau, mang nghĩa tương đồng)

    Trả lời

Viết một bình luận