Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu viết về bài học rút ra từ câu chuyện “Điều không tính trước”

Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu viết về bài học rút ra từ câu chuyện “Điều không tính trước”Viết một bình luận

Câu hỏi mới