Viết một đoạn văn về tình cảm gia đình, có sử dụng ít nhất 3 từ láy và 1 biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá, ẩn dụ) . L

Viết một đoạn văn về tình cảm gia đình, có sử dụng ít nhất 3 từ láy và 1 biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá, ẩn dụ) .
Làm nhanh hộ mik vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới