kể ngắn gọn một tình huống em đã chưng kiến hoặc một câu chuyện trong sách báo mà em biết về lời cổ vũ, khích lệ hay chê bai

kể ngắn gọn một tình huống em đã chưng kiến hoặc một câu chuyện trong sách báo mà em biết về lời cổ vũ, khích lệ hay chê bai có thể làm thay đổi kết quảViết một bình luận

Câu hỏi mới