Nhà văn nguyễn minh châu từng nói nhà văn phải là người đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của cong người “

Nhà văn nguyễn minh châu từng nói nhà văn phải là người đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn của cong người ” Em hiểu ý kiến trên như thế nào ? Phân tích nhân vật “tôi” trong câu chuyện Người ăn xinViết một bình luận