NHỮNG KẺ ĐỐT SÁCH Câu 2 (1.5 điểm). Hãy viết một đoạn văn để nhắn nhủ thông điệp tới tất cả mọi người: Khi đốt sách cũng là

NHỮNG KẺ ĐỐT SÁCH
Câu 2 (1.5 điểm). Hãy viết một đoạn văn để nhắn nhủ thông điệp tới tất cả mọi người: Khi đốt sách cũng là khi ta đốt cả loài người.Viết một bình luận

Câu hỏi mới