Nêu và chỉ ra BPTT của câu thơ Một miếng cau khô khô gầy như mẹ

Nêu và chỉ ra BPTT của câu thơ

Một miếng cau khô

khô gầy như mẹViết một bình luận

Câu hỏi mới