Văn bản: bàn luận về phép học 1 tìm hiểu chung Nếu tên tác giả Tác phẩm Thể loại Bố cục<

Văn bản: bàn luận về phép học

1 tìm hiểu chung

Nếu tên tác giả

Tác phẩm

Thể loại

Bố cục

2 đọc hiểu văn bản

Tìm nội dung chính của các đoạn văn và nó nằm trong phương thức biểu đạt nào

Trả lời cho đầy đủ và chính xác
Viết một bình luận