590.They didnt call her name. Her name _________________________________________ 591.Walt Disney has made a lot of interest

590.They didnt call her name.
Her name _________________________________________
591.Walt Disney has made a lot of interesting cartoons.
A lot of interesting _________________________________
592.Her knowledge about art hasnt impressed me.
I ________________________________________________
593.The lawyer has just discovered new evidence.
New evidence _____________________________________
594.Mr Hart hasnt taught that course since 2001.
That course _______________________________________
595.The pollution in the city has affected childrens breathing.
Childrens breathing _________________________________
596.The chef has already prepared the food.
The food __________________________________________
597.She has just made this dress.
This dress _________________________________________
598.I have already done the washing up.
The washing up _____________________________________
599.Spielberg has made more than twenty movies so far.
More than twenty ____________________________________
600.The volunteer students have built hundreds of bridges.
Hundreds of bridges____

2 bình luận về “590.They didnt call her name. Her name _________________________________________ 591.Walt Disney has made a lot of interest”

 1. – BĐ :
  + QKĐ : S + was / were + VpII ( by O )
  + HTHT : S + have / has + been + VpII ( by O )
  590.Her name wasn’t called
  591.A lot of interesting cartoons have been made by Walt Disney
  592.I haven’t been impressed by her knowledge about Art
  593.New evidence has just been discovered by the lawyer
  594.That course hasn’t been taught by Mr.Hart since 2001
  595.Children’s breathing have been affected by the pollution in the city
  596.The food has already been prepared by the chef
  597.This dress has just been made
  598.The washing up has already been done
  599.More than twenty movies have been made by Spielberg so far
  600.Hundreds of bridges have been built by the volunteer students
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. $#Hy$
  590- Her name wasn’t called.
  + They -> by them => Bỏ
  => Bị động thì quá khứ đơn: S + was/were + V_pp
  591- A lot of interesting cartoons have been made by Walt Disney
  592- I haven’t been impressed by her knowledge about art 
  593- New evidence has been just discovered by the lawyer
  594- That course has been taught by Mr Hart since 2001.
  595- Childrens breathing have been affected by the pollution in the city
  596- The food has been already prepared by the chef.
  597- This dress has been just made by her
  598- The washing up has been already done
  599- More than twenty movies have been made by Spielberg so far
  600- Hundreds of bridges have been built by the volunteer students
  => Bị động thì hiện tại hoàn thành: S + has/have + been + V_pp
  Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:
  + Xác định đúng tân ngữ ở câu chủ động để chuyển thành chủ ngữ ở câu bị động cho đúng 
  + Xác định dạng đúng của thì, để khi chuyển cho chính xác. 
  + Chú ý ghi nhớ dạng quá khứ phân từ của động từ để làm đúng bài
  + Tùy vào câu mà sử dụng cấu trúc “by + O” cho đúng (nơi chốn trước by, thời gian sau by) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới