Cíu eim dzoii, có `5` câu thuii ạ :sou: `6.` `a.` contaminate `b.` deforest `c.` pollute `d.` protect Gạch chân chữ `o` `7.`

Cíu eim dzoii, có `5` câu thuii ạ :sou:
`6.`
`a.` contaminate
`b.` deforest
`c.` pollute
`d.` protect
Gạch chân chữ `o`
`7.`
`a.` physical
`b.` domestic
`c.` kindergarten
`d.` pilot
Gạch chân ở chữ `i`
`8.`
`a.` commit
`b.` promote
`c.` economic
`d.` poverty
Gạch chân ở chữ `o`, câu `b,c` gạch chân chữ `o` đầu tiên
`9.`
`a.` regional
`b.` gender
`c.` surgeon
`d.` singular
Gạch chân chữ `g`
`10.`
`a.` essential
`b.` expert
`c.` experience
`d.` economic
Gạch chân chữ `e`, tất cả đều đầu tiên

2 bình luận về “Cíu eim dzoii, có `5` câu thuii ạ :sou: `6.` `a.` contaminate `b.` deforest `c.` pollute `d.` protect Gạch chân chữ `o` `7.`”

 1. $\text{6. B phát âm /ɒ/, còn lại phát âm /ə/}$
  $\text{7. D phát âm /aɪ/ còn lại phát âm /ɪ/}$
  $\text{8. D phát âm /ɒ/, còn lại phát âm /ə/}$
  $\text{9. D phát âm /g/, còn lại phát âm /dʒ/}$
  $\text{10.  B phát âm /e/, còn lại âm /ɪ/}$

  Trả lời
 2. 6 B 
  – B là âm /ɔ:/, còn lại là âm /ə/
  7 D
  – D là âm /ai/, còn lại là âm /i/
  8 D
  – D là âm /ɒ/, còn lại là âm /ə/
  9 D
  – D là âm /g/, còn lại là âm /dʒ/
  10 C
  – C là âm /e/, còn lại là âm /i/

  Trả lời

Viết một bình luận