Despite his enormous effort, the division in his family still seems _______________________. (BRIDGE)

Despite his enormous effort, the division in his family still seems _______________________.
(BRIDGE)

2 bình luận về “Despite his enormous effort, the division in his family still seems _______________________. (BRIDGE)”

 1. unbridgeable vì:
  + seem + adj (có vẻ như thế nào)
  + HTĐ: (+) S + V (s/es)
  + Despite + N/V-ing = In spite of + N/V-ing = Although + Clause
  + Dịch: Bất chấp nỗ lực to lớn của anh ấy, sự chia rẽ trong gia đình anh ấy dường như vẫn không thể kìm hãm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới