i’m sorry, they didn’t take part in the party last night -> i wish

i’m sorry, they didn’t take part in the party last night
-> i wish

2 bình luận về “i’m sorry, they didn’t take part in the party last night -> i wish”

 1. => I wish that they had taken part in the party last night. 
  – Có “last night” -> Dùng câu ước ở QK
  – Câu ước ở quá khứ: S + wish(es) + (that) + S + had + V3/ed
  -> Không có thật ở quá khứ hoặc giả định trái với những gì đã xảy ra trong quá khứ.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} I wish they had taken part in the party last night
  -> Mong ước Quá khứ :
  => S + wish + S + had + VpII
  -> take -> took ( V2 ) -> taken ( VpII ) : lấy
  -> Translate : Tôi ước gì họ đã dự tiệc vào tối qua
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới