Xin 1 vị thí chủ pro a.văn dịch hộ cho bạn này với ( với mình nữa ạ ) A-Haiku As a New Year’s gift, Dolphin received a string

Xin 1 vị thí chủ pro a.văn dịch hộ cho bạn này với ( với mình nữa ạ )
A-Haiku
As a New Year’s gift, Dolphin received a string s of length 19. The string s has the following format: [fivelowercaseEnglishletters],[sevenlowercaseEnglishletters],[fivelowercaseEnglishletters]. Dolphin wants to convert the comma-separated string s into a space-separated string. Write a program to perform the conversion for him.
Input format
The input is given from Standard Input in the following format: s
Output format
Print the string after the conversion. .
Constraints
The length of s is 19.
The sixth and fourteenth characters in s are .
The other characters in s are lowercase English letters.
Example
Sample Input 1
happy,newyear,enjoy
Sample Output 1
happy newyear enjoy
Sample Input 2
abcde,fghihgf,edcba
Sample Output 2
abcde fghihgf edcba
Sample Input 3
haiku,atcoder,tasks
Sample Output 3
haiku atcoder tasks

1 bình luận về “Xin 1 vị thí chủ pro a.văn dịch hộ cho bạn này với ( với mình nữa ạ ) A-Haiku As a New Year’s gift, Dolphin received a string”

 1. Mình tự dịch được rồi í, cảm ơn bạn rất nhiều nhé
  Như một món quà năm mới, Dolphin đã nhận được một chuỗi s có độ dài 19. Chuỗi s có định dạng sau: [fivelowercaseEnglishletters], [sevenlowercaseEnglishletters], [fivelowercaseEnglishletters]. Dolphin muốn chuyển chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy s thành chuỗi được phân tách bằng dấu cách. Viết chương trình thực hiện chuyển đổi cho anh ta.
  định dạng đầu vào
  Đầu vào được cung cấp từ Đầu vào Chuẩn ở định dạng sau: s
  Định dạng đầu ra
  In chuỗi sau khi chuyển đổi. .
  Hạn chế
  Chiều dài của s là 19.
  Các ký tự thứ sáu và mười bốn trong s là.
  Các ký tự khác trong s là các chữ cái tiếng Anh viết thường.
  Thí dụ
  Đầu vào mẫu 1
  happy,newyear,enjoy
  Đầu ra mẫu 1
  happy newyear enjoy
  Đầu vào mẫu 2
  abcde, fghihgf, edcba
  Đầu ra mẫu 2
  abcde fghihgf edcba
  Đầu vào mẫu 3
  haiku,atcoder,tasks
  Đầu ra mẫu 3
  haiku atcoder tasks

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới