It is dangerous to ride a motorbike than to drive a car –> Riding ….

It is dangerous to ride a motorbike than to drive a car

–> Riding ….

2 bình luận về “It is dangerous to ride a motorbike than to drive a car –> Riding ….”

 1. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer: Riding a motorbike is more dangerous than driving car
  -> Cấu trúc so sánh (với tính từ dài): S_1 + tobe + more + adj/adv + than + S_2
  -> Cấu trúc so sánh (với tính từ ngắn): S_1 + tobe + adj/adv(er) + than + S_2

  Trả lời
 2. -> Riding a motorbike is more dangerous than driving a car.
  @ Câu so sánh hơn với TT dài:
  S_1 + be + more + adj + than + S_2
  @ Danh động từ S -> chia V(số ít).
  Tạm dịch: Đi xe máy nguy hiểm hơn lái ô tô.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới