Câu hỏi 1: viết phiên âm các từ : million,billion,recipient,millennium,idiot,minion,audience,familiar,convivia,celsius, civil

Câu hỏi 1: viết phiên âm các từ : million,billion,recipient,millennium,idiot,minion,audience,familiar,convivia,celsius, civilian,conciliar, actinium,trivial,opinion,rebellion,pavilion,oblivion,trillion,incipient,percipient.
Câu hỏi 2: Đọc truyện tranh viết sang TA

2 bình luận về “Câu hỏi 1: viết phiên âm các từ : million,billion,recipient,millennium,idiot,minion,audience,familiar,convivia,celsius, civil”

 1. Từ “convivia” và “conciliar” không có nghĩa, còn lại đọc là :
  /ˈmɪljən/
  /ˈbɪljən/
  /rɪˈsɪpɪənt/
  /mɪˈlɛnɪəm/
  /ˈɪdɪət/
  /ˈmɪnjən/
  /ˈɔːdiəns/
  /fəˈmɪliə/
  /ˈsɛlsiəs/
  /səˈvɪljən/
  /ækˈtɪnɪəm/
  /’trɪvɪəl/
  /əˈpɪnjən/
  /rɪˈbɛljən/
  /pəˈvɪljən/
  /əˈblɪvɪən/
  /ˈtrɪljən/
  /ɪnˈsɪpɪənt/
  /pə(ː)ˈsɪpɪənt/

  Trả lời
 2. 1/ Các phiên dịch là : triệu, tỷ, người nhận, thiên niên kỷ, ngốc, minion, khán giả, quen thuộc, dân sự, hòa giải, actinium, tầm thường, ý kiến, nổi loạn, gian hàng, quên lãng, hàng nghìn tỷ.
  Còn phiên âm là :
  Từ “convivia” và “conciliar” không có nghĩa, còn lại đọc là :
  /ˈmɪljən/
  /ˈbɪljən/
  /rɪˈsɪpɪənt/
  /mɪˈlɛnɪəm/
  /ˈɪdɪət/
  /ˈmɪnjən/
  /ˈɔːdiəns/
  /fəˈmɪliə/
  /ˈsɛlsiəs/
  /səˈvɪljən/
  /ækˈtɪnɪəm/
  /’trɪvɪəl/
  /əˈpɪnjən/
  /rɪˈbɛljən/
  /pəˈvɪljən/
  /əˈblɪvɪən/
  /ˈtrɪljən/
  /ɪnˈsɪpɪənt/
  /pə(ː)ˈsɪpɪənt/
  #Hoidap247
  @meocandy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới